کارت ورود به جلسه آزمون مرحله اول روز سه شنبه 97/04/28 از طریق سایت سنجش آموزش پزشکی قابل دریافت میباشد

 

 آزمون راس ساعت 9 صبح پنجشنبه 27 تیر ماه برگزار خواهد شد