اختلالات پلاکتی

 

☘اختلالات پلاکتی را میتوان به دو گروه کمی و کیفی تقسیم کرد: 

 

1.اختلات کمی به صورت کاهش تعداد پلاکتها یا ترومبوسیتوپنی و یا افزایش تعداد پلاکتها یا ترومبوسیتوز رخ میدهد.

 

2.اختلالات کیفی پلاکت که اختلال در عملکرد پلاکتها وجود دارد. 

 

ترومبوسیتوپنی: 

به کاهش تعداد پلاکتهای گردش خون محیطی کمتر از محدوده مرجع با توجه به سن و جنس گفته میشود. اغلب اصطلاح ترومبوسیتوپنی به تعداد پلاکت کمتر از 100000 اطلاق میشود. 

 

خونریزی خودبخودی: کاهش تعداد پلاکتها کمتر از 20000 

خونریزی متعاقب تروما: تعداد پلاکتها بین 20-50 هزار 

عدم خونريزي: تعداد پلاکت بیش از 50 هزار 

 

☘ترومبوسیتوپنی معمولا در اثر یکی از مکانیسم های زیر بوجود میاد: 

 

1. اختلال در تولید بدلیل الف- کاهش تولید و ب- مگاکاریوپوئز غیر موثر 

 

■ کاهش تولید مگاکاریوسیت ارثی مانند 

▪ ترومبوسیتوپنی آمگاکاریوسیتی مادرزلد۵ی 

▪ آنمی فانکونی 

▪ سندرم TAR

 

■ کاهش تولید مگاکاریوسیت اکتسابی مانند: 

▪ شیمی درمانی و پرتودرمانی 

▪ عفونت ویروسی

▪ انمی آپلاستیک اکتسابی 

▪ ارتشاح و اختلال مغزاستخوان در لوسمی، لنفوم، اختلالات میلوفتزیک، سرطان متاستاتیک 

 

■ مگاکاریوپوئز غیر موثر ارثی: 

▪ آنومالی می هگلین 

▪ سندرم ویسکوت آلدریچ

▪ سندرم vcf و دی جرج 

 

■ مگاکاریوپوئز غیر موثر اکتسابی:

▪ مگالوبلاستیک آنمیا 

▪ میلودیس پلازی مغز استخوان 

▪ هموگلوبینوری حمله ای شبانه (PNH) 

 

2. افزایش تخریب یا افزایش مصرف پلاکت بدلیل الف- با واسطه ایمیون و ب- باواسطه غیرایمیون. 

 

 

● ترومبوسيتوپنی با واسطه اتوایمیون اولیه مانند :

• پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمیون (ITP) 

 

● ترومبوسیتوپنی با واسطه اتوایمیون ثانویه مانند: 

• لوپوس، آرتریت روماتوئید، سندرم اوانز، بیماریهای التهابی، cll، لنفوم، داروها، متعاقب پیوند مغزاستخوان 

 

● ترومبوسیتوپنی آلوایمیون مانند

• پورپورای بعد از تزریق PTP 

• نوزادان بدلیل مادر مبتلا به ITP 

 

● ترومبوسیتوپنی با واسطه غیر ایمیون مانند 

• سندرم Hus/TTP 

• انعقاد منتشره داخل عروقی DIC  

• سندرم HELLP

• اکلامپسی و پره اکلامپسی  

• فشارخون بدخیم، واسکولیت حاد، همودیالیز 

•  سندرم كازاباخ مريت 

• بيماري سيانوتيك قلبي و باي پس قلبی ریوی

• بارداری 

 

3. اختلال در توزیع در اثر: 

¤ اسپلنومگالی و هیپراسپلنیسم 

¤ هایپوترمی 

¤ ترانسفیوژن حجیم